Pogoji Poslovanja

Spoštovani,

skrbno preberite splošne pogoje poslovanja, saj nepoznavanje le-teh, ne more biti predmet reklamacije. Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

 • Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na internetni strani BBS+ d.o.o.(www.beflexy.eu in kompozitnatikovina.hr) in tako dosegljivi vsem strankam.
 • Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake ponudbe.
 • Zaradi specifične narave naših proizvodov, so posledično specifični tudi pogoji prodaje in dobave.
 • Poslovna razmerja (ponudba, potrditev ponudbe in naročilo del) se med naročnikom del (kupcem) in podjetjem BBS+ d.o.o. urejajo samo v pisni obliki.
 • Za pisno obliko se štejejo pošta ali elektronska pošta.
 • Ustni dogovori, ponudbe in  potrditve so ne zavezujoči.
 • Predstavniki podjetja BBS+ d.o.o. in kupec ( ali njegovi predstavniki) se ne morejo dogovoriti za spremembo ponudbe, dogovorjenih del, splošnih pogojev in za dodatne pogoje strank(kupcev), razen če so ta v pisni obliki kot aneks k osnovni pogodbi (ponudbi) in jo pisno potrdi tako zastopnik BBS+ d.o.o. kot kupec.

Izmere, ponudba ter potrditev naročila:

 • BBS+ d.o.o. odgovarja za opravljene meritve in dimenzijsko ustreznost končanega izdelka, v primeru, da je samo izvedlo meritev. Če kupec za naročilo posreduje svoje izmere, za napake odgovarja sam.
 • Vsa dodatna dela za uspešno izvedeno montažo (demontaža in montaža palubne opreme in ostalih ovir) ugotovljena na izmeri, so navedena in ovrednotena v ponudbi. V kolikor niso, se šteje, da za njih poskrbi stranka.
 • Ponudba velja samo za v ponudbi navedena dela, količine in opise del. Pred potrditvijo naročila je stranka dolžna preveriti vsa navedena dela, opise, količine in vrednosti. Nejasnosti po dobavi niso predmet reklamacije.
 • Med izvedbo meritev je stranka dolžna posredovati vse podatke (višina, dolžina, širina, smer fug, vrsta materiala, barva,..) in opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije, poškodovana podlaga…). V nasprotnem primeru, je stranka sama dolžna kriti posledično nastale stroške poškodb in stroške zastoja pri montaži.
 • Veljavnost ponudbe je navedena v ponudbi. Z vsako novo (dopolnjeno) ponudbo, je predhodna v celoti neveljavna.
 • Plačilo dogovorjene predračunske vrednosti pomeni, da se stranka strinja in potrjuje pravilnost v vseh elementih ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.
 • Vse naknadne spremembe je mogoče sporočiti največ en (1) dan po pisni potrditvi naročila, izključno v pisni obliki. Za izvedbo naknadne spremembe je potreben pisni dogovor, ki ga potrdita obe udeleženi strani. Za vse kasneje sporočene in izvedene spremembe, podjetje BBS+ d.o.o. izstavi dodaten račun, ki ga je stranka dolžna poravnati najkasneje v osmih (8) dneh.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko – tehničnih zahtev pri izdelavi panela, montaži na plovilo ali tehničnih predpisov.
 • Za navedene podatke jamči stranka, za mere pa BBS+ d.o.o, razen če je v ponudbi navedeno drugače.
 • Pri naročilih prejetih preko telefona, spletnega obrazca ali elektronske pošte, stranka sama odgovarja za napake. Za dodatne stroške, ki so nastali kot posledica takšne napake, podjetje BBS+ d.o.o. izstavi dodaten račun, ki ga je stranka dolžna poravnati najkasneje v osmih (8) dneh.
 • Veljavnost predračuna ali ponudbe je 8 dni, v kolikor stranka v tem času ne izvrši plačila dogovorjenega zneska, se smatra, da od naročila odstopa.

Cena in plačilo:

 • BBS+ d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, mere, ali katerakoli druga dejstva, ki vplivajo za izračun cene.
 • Morebitni popusti so dogovorjeni individualno v pisni obliki. Pridržujemo si pravico, da ob vsakršni spremembi ponudbe ali zaradi naknadne spremembe pri izvedbi dogovorjenih del, lahko prekličemo dogovorjen popust.
 • Vse navedene cene so v EUR.
 • Plačilo se opravi na transakcijski račun podjetja BBS+ d.o.o..
 • Plačila v gotovini ne sprejemamo, razen v izjemnih primerih. Za sprejem denarja v izjemnih primerih je pooblaščena samo oseba, ki je izdala račun, nikakor pa delavci, oziroma izvajalci del.
 • Računi izdani s strani BBS+ d.o.o zapadejo v plačilo v roku osmih (8) dni od datuma izstavitve računa, razen če ni na računu navedeno drugače.
 • Za zamudo pri plačilu obračunamo najvišje zakonsko dovoljene zamudne obresti.
 • Obračunana višina DDV je 22%, razen če je v ponudbi navedeno drugače.
 • Davčni zavezanec, je dolžan posredovati točne podatke z ID številko za DDV še pred izdelavo ponudbe. Naknadne spremembe podatkov in zavrnitve računa zaradi napačnih podatkov, ne priznavamo.

Splošni plačilni pogoji:

 1. 50% avans ob potrditvi naročila, 50% pred montažo.
 2. 100% predplačilo, pred odpremo blaga (panelov), brez montaže.
 3. V primeru zamude je stranka dolžna plačati zakonite zamudne obresti.
 4. V kolikor je dogovorjeno in zapisano v ponudbi ali računu, so plačilni pogoji lahko prilagojeni posameznemu dogovoru.

Dobavni rok:

 • Minimalni dobavni rok za izdelke je med 5 – 7 tednov.
 • Dobavni rok se določi na osnovi ponudbe in je odvisen od obsega dogovorjenih del, zasedenosti proizvodnje, dobavljivosti blaga in vremenskih pogojev.
 • Stranko se o izvedbi montaže obvesti pisno ali ustno, minimalno dva dni pred pričetkom del.
 • Dobavni rok, določen z strani BBS+ d.o.o. prične teči šele po plačilu avansa iz predhodno pisno potrjene ponudbe.
 • V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. Podjetje BBS+ d.o.o. odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku.
 • Stranka je dolžna ob prevzemu (skupaj z predstavnikom podjetja BBS+ d.o.o -v kolikor je to mogoče), blago pregledati. Ugotovljene kvalitativne ali kvantitativne napake, stranka nemudoma sporoči v pisni obliki na BBS+ d.o.o.
 • Poškodba materiala (lom, praske,…) se ob prevzemu, predaji, upošteva le takrat, ko stranka nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi, poškodbe, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani podjetja BBS+ d.o.o. in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok poškodbe neznan, ne morajo biti predmet reklamacije.
 • Z podpisom dobavnice (ob prevzemu), kupec potrjuje, da je blago dostavljeno in dogovorjena montaža izvedena v skladu z ponudbo. BBS+ d.o.o. tako v celoti realizira dogovorjeno ponudbo/pogodbo in pridobi vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Odprema- prevzem blaga, prenos tveganja in pogodbene kazni:

 • BBS+ d.o.o. pisno obvesti kupca da je izdelek pripravljen za prevzem. Za pisno obvestilo se šteje; elektronska pošta, SMS ali navadna pisemska pošta.
 • Izdelke, pripravljene na prevzem, mora kupec prevzeti v 8 dneh po tem, ko je bil s strani prodajalca pisno obveščen.
 • Izdelke pripravljene za prevzem lahko v skladu z dogovorom pošljemo po hitri pošti na naslov naročnika. Strošek pošiljanja krije kupec.
 • V kolikor kupec naročenih izdelkov ne prevzame v dogovorjenem roku ali jih ne dovoli vgraditi, BBS+ d.o.o. zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 0,01 % pogodbene vrednosti naročenih izdelkov na dan. Odgovornost za blago, izdelavo panelov in z njo povezanih stroškov, preide na kupca.
 • Pridržanje lastništva, v primeru da kupec deluje v nasprotju z določili pogodbe (predvsem zamuda z plačili), imamo pravico blago vzeti nazaj (velja za vse še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem kršili pogodbene obveznosti. V primeru naše zaplembe blaga, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Zaplenjeno blago se vnovči po čim višji ceni. Razliko med vnovčeno ceno in polno pogodbeno dogovorjeno ceno, ter vse dodatne stroške krije kupec.
 • Kupec je prejeto blago dolžan kvalitativno in kvantitativno pregledati ali jih dati v pregled takoj ob prevzemu blaga. O morebitnih napakah mora kupec v roku 3 dni od prevzema izdelkov pisno obvestiti BBS+ d.o.o.. BBS+ d.o.o. pa se zaveže odpraviti ugotovljene napake, v kolikor so te upravičene.

Jamčevanje za napake in odprava napak:

 • Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja stranka ni možno.
 • Če stranka naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo vseh dodatno nastalih stroškov povezanih z projektom in naročilom.
 • Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani kupca ali tretje osebe v času garancije, privede do nepreklicne izgube garancije.
 • Čiščenje in vzdrževanje materialov je dovoljeno le s tem namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec . Zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se reklamacija in garancija ne prizna.
 • Pogoj za uveljavljanje garancije s strani stranke je, da stranka izpolni svoje obveznosti do prodajalca, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo.
 • Če ima blago napako, za katero smo odgovorni, smo dolžni stranki okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem roku. V kolikor tega ne storimo v roku, smo dolžni postopati v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Nadaljnje pritožbe s strani stranke so izključene, razen če ni to vnaprej sporazumno določeno. Tako nismo odgovorni za poškodbe na blagu, ki so nastale same po sebi, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi stranke.
 • Ne jamčimo za povračilo kakeršnega koli izpada prometa ali dobička stranke.
 • Ne jamčimo za poškodbe ki so nastale pri dogovorjeni demontaži že vgrajene palubne opreme na plovilu.
 • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
 • Ozemeljsko območje garancije je Slovenija.

 

Reklamacija (uveljavljanje garancije):

 1. Kupec mora o napakah, zaradi katerih uveljavlja reklamacijo (garancijo), pisno obvestiti BBS+ d.o.o najkasneje v 3 dneh, ko je napako odkril.
 2. Kupec je dolžan na zahtevo BBS+ d.o.o. omogočiti pregled reklamiranih izdelkov.
 3. Predmet reklamacije niso manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka in niso vidna iz razdalje več kot 1,5 m.
 4. Ko se BBS+ d.o.o. prepriča, da je reklamacija upravičena, poda kupcu predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora s kupcem.
 5. Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadrževati plačil, ki jih dolguje podjetju BBS+ d.o.o.
 6. Prodajalec ne bo upošteval nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže.
 7. Kupec mora pred vgradnjo material – izdelek podrobno pregledati, ter takoj opozoriti BBS+ d.o.o. o morebitni neskladnosti izdelka, materiala… Po vgradnji materialov, reklamacije ne upoštevamo.
 8. Upravičene reklamacije BBS+ d.o.o. odpravi v razumnem roku oziroma najkrajšem možnem času.
 9. Za uveljavljanje reklamacije mora kupec priložiti ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenih izdelkov, s podrobnim opisom napake in sliko reklamiranih izdelkov.
 10. Reklamaciji mora biti priložen račun in dokazilo o plačilu reklamiranih izdelkov.
 11. Zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije mora kupec na zahtevo BBS+ d.o.o. takoj vrniti reklamiran izdelek. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do reklamacije.
 12. Zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije in odpravo le- te, kupec zagotovi nemoten dostop do že montiranih proizvodov. V nasprotnem primeru izgubi pravico do reklamacije.

Pogoji za izvedbo del na dogovorjenem plovilu (objektu):

 1. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za izvedbo ali dokončanje del, gredo v breme kupca in se zaračunajo.
 2. Stranka poskrbi za dovoljenja in krije morebitne stroške, da se dela lahko izvedejo na dogovorjeni lokaciji (običajno marina kjer se nahaja plovilo).
 3. Stranka mora pred pričetkom montaže odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz do plovila, prehodno stopnišče na in ob plovilu ter dovod električne energije (220 V).
 4. Stranka – naročnik del je dolžan na svoje stroške pripraviti in ustrezno očistiti vse površine plovila ali ostalih pohodnih površin,(kjer se bo izvajala vgradnja), pred montažo blaga. Priprava vključuje tudi odstranitev vseh preprek, ki onemogočajo vgradnjo blaga.
 5. Stranka mora biti prisotna na plovilu pred in po končani montaži.
 6. Po dokončanju del mora stranka prevzeti elemente. V nasprotnem primeru se razume, da je blago s strani stranke prevzeto brez napak in pripomb.
 7. Ne izvajamo elektro napeljav in priklopov. Stranka mora za to poskrbeti sama.
 8. Ne izvajamo popravil ali prilagoditev ki posegajo v osnovo plovila (na primer; izrez odprtin, plastificiranje), za to poskrbi stranka pred montažo na plovilo.

Varovanje osebnih podatkov:

Prodajalec se zaveže k varovanju osebnih podatkov stranke/kupca. Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila.

 

Razno:

Sestavni del splošnih pogojev so tudi navodila prodajalca za pravilno vgradnjo, uporabo, vzdrževanje in čiščenje izdelkov.

Reševanje sporov:

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni drugače določeno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.01.2017 in so javno dostopni na spletni strani www.beflexy.eu