Uvjeti Poslovanja

Poštovani,

Pažljivo pročitajte opće uvjete poslovanja, jer nepoznavanje NE može biti predmet prigovora.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

 • Opći uvjeti su objavljeni na web stranici BBS+ d.o.o., (www.beflexy.eu I kompozitnatikovina.hr) i tako dostupni svim klijentima.
 • Opći uvjeti poslovanja su dio svake ponude i ugovora.
 • S obzirom na specifičnu prirodu naših proizvoda, specifični su i opći uvjeti za prodaju i isporuku naših proizvoda.• Poslovni odnosi (ponuda, potvrda ponude i ugovor) između klijenta (kupaca) i  BBS + d.o.o. uređuju se uvijek i samo u pisanom obliku.
 • Za pisan oblik smatra se pošta ili e-mail.• Usmeni dogovor, ponude i potvrde su nevažeći.
 • Predstavnici tvrtke BBS+ d.o.o. i klijent (ili njegovi predstavnici) ne mogu dogovoriti promjenu ponude, dogovorenog posla, općih uvjeta ili pristati dodatne zahtjeve klijenta (kupca), osim ako su u pisanom obliku kao aneks osnovnom ugovoru (ponudi) i pisano potvrđeni sa strane BBS+ d.o.o. i klijenta.

Dimenzije, ponude i potvrde narudžbe:BBS + d.o.o. odgovoran je za dimenzijsko adekvatnost gotovog proizvoda, u slučaju da je sam  izveo mjerenje. Ako kupac sam proslijedi  vlastite izmjerene dimenzije za izrade proizvoda, je za adekvatnost gotovog proizvoda odgovoran sam.

Dodatni rad potreban za uspješnu ugradnju (demontaže i montaže palubne opreme i drugih barijera) identificiran kod izmjere na brodu, je naveden i ocijenjen u ponudi. Ako nije, smatra se da za pripremu prije i poslije ugradnje BBS+ d.o.o. proizvoda odgovara klijent (kupac).

Ponuda vrijedi samo za u ponudi navedene radove, količine i opise rada. Prije potvrđivanja narudžbe kupac je dužan provjeriti sve dijelove, opise, količine i vrijednosti rada. Nejasnoće između i poslije isporuke ne mogu biti predmet prigovora.

Tijekom izmjere, klijent dužan je dati sve podatke (visina, dužina, širina, smjer fuga, vrsta materijala, boja, ..) i istaknuti potencijalne barijere (skrivene instalacije, vodovod, električne instalacije oštećena baza …). Inače, kupac je dužan snositi troškove posljedične štete i troškove kašnjenja kod montaže proizvoda.

Valjanost ponude je navedena u samoj ponudi.

S izdanjem nove (dopunjene) ponude, je prijašnja ponuda ukinuta.Plaćanje ugovorene vrijednosti znači da je klijent (kupac) suglasan i potvrđuje ispravnost svih elemenata ponude prihvaća uvjete plaćanja, te izjavljuje da je svjestan sadržaja Općih uvjeta poslovanja s BBS+ d.o.o..

Nepoznavanje ponude i njenog sadržaja ponude i nejasnoće zbog toga ne mogu biti uzrok za kasniji prigovor.Naknadne promjene mogu se poručiti najviše jedan (1) dan nakon pisane potvrde ponude, u pisanom obliku.

Za obavljanje naknadne izmjene ili dopune ugovora (ponude), zahtijevan je pisani sporazum, odobren od obje uključene strane. Za sve kasnije poručene i provedene promjene, tvrtka BBS+ d.o.o. će izdati dodatni račun, kojeg kupac je dužan platiti u roku od osam (8) dana od prijema.

Zadržavamo pravo na promjene u izradi proizvoda, zbog zahtjeva u dizajnu – tehničke zahtjeve u proizvodnji panela  ili kod ugradnje na objekt ili zbog tehničkih propisa.

Za podatke u ponudi (ugovoru) jamči kupac, za mjere BBS+ d.o.o., osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.U slučaju narudžbi putem telefona, on-line obrasca ili e-poštom, kupac je sam odgovoran za pogreške.

Za dodatne troškove, koji su nastali kao posljedica takve pogreške, tvrtka BBS+ d.o.o. će izdati dodatni račun, kojeg je kupac dužan platiti u roku od osam (8) dana od prijema.

Valjanost ponude je 8 dana od izdaje, u slučaju da klijent (kupac) u ovom roku ne platu u ponudi dogovoren iznos, smatra se da je otkazao narudžbom.

Cijena i plaćanje:BBS + d.o.o. zadržava pravo promjene cijene ako se promijeni količina, boja, dimenzije, ili bilo koje druge činjenice koje utječu na izračun cijena.

Popusti se dogovaraju pojedinačno za svaki projekt dogovoreno u pisanom obliku. Zadržavamo pravo da zbog promjena ponude ili zbog naknadnih promjena u provedbi dogovorenih radova, možemo otkazati dogovoreni popust.

Sve cijene su u eurima.Plaćanje se obavlja na žiro račun tvrtke BBS+ d.o.o..

Uplate u novcu (gotovini) se ne prihvaćaju, osim u iznimnim slučajevima. Za primanje novca u iznimnim slučajevima ovlaštena je osoba koja je izdala račun sa strane BBS+ d.o.o., te u svakom slučaju NE radnik ili izvođač

.Dospijeće računa za naplatu, izdanih od strane BBS + d.o.o. je u roku od osam (8) dana od datuma prijema računa, osim ako na račun nije drukčije navedeno.Zakašnjelo plaćanje tereti se maksimalnim zakonsko dopuštenim zateznim kamatama.

Iznos PDV-a je 22%, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.Porezni obveznik je dužan dati točne informacije o ID broju za PDV prije izrade ponude. Naknadne promjene podataka i odbijanje zbog pogrešnih podatka, nije dopušteno.

Opći uvjeti plaćanja:

 1. 50% avans kod potvrde narudžbe, 50% prije ugradnje na objekt.
 2. 100% avansno plaćanje prije isporuke robe (izrađeni paneli), bez ugradnje na objekt.
 3. U slučaju kašnjenja kupac je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.
 4. Ako dogovoreno i navedeno u ponudi ili računu, uvjeti plaćanja mogu se prilagoditi i prema individualnom dogovoru.

Rok isporuke:

Minimalni rok isporuke za proizvode je između 5-7 tjedna.Rok isporuke utvrđuje se na temelju ponude i ovisi o opsegu dogovorenih radova, zauzetosti proizvodnje, dostupnosti materijala i vremenskim uvjetima.Kupac je obaviješten o provedbi isporuke ( montaže) u pisanom obliku ili usmeno, najmanje dva dana prije početka rada.Rok isporuke postavljen je sa strane BBS+ d.o.o. i počinje teći tek nakon uplate dogovorenog iznosa  od prethodno pismeno potvrđene ponude.

U slučaju da se kod montaže identificira nesukladnost elementa, se rok za isporuku produžava. Tvrtka BBS+ d.o.o. će ispraviti nesukladnosti u najkraćem mogućem roku.

Kupac je dužan kod preuzimanja pregledati proizvode(uz prisutnost predstavnika BBS+ d.o.o. -u koliko je to moguće).

Uspostavljene kvalitativne ili kvantitativne nedostatke, treba kupac odmah poručiti u pisanom obliku na BBS+ d.o.o..Materijalna šteta (lom, ogrebotina, …) kod primopredaje uzima u obzir samo ako kupac odmah dostaviti pismenu izjavu. Naknadne ozljede materijala koje ne proizlaze iz prijevoza ili instalacije tvrtke BBS+ d.o.o.. i je uzrokovano od strane treće osobe ili uzrok oštećenja neznan ne može biti predmet prigovora.

Potpisivanjem otpremnicu (kod primopredaje), kupac potvrđuje da je roba isporučena i instalacija na brod odrađena u skladu s ponudom. Tako  je BBS+ d.o.o. da u potpunosti realizirao dogovorenu ponuda / ugovor i stječe sva prava koja proizlaze iz tog odnosa.

Otprema robe, prijenos rizika i ugovorne kazne:BBS+ d.o.o. u pisanom obliku, obavijestiti kupca da je proizvod spreman za preuzimanje. Za pisano obliku se smatra; e-mail, SMS ili obično pismo pošte.

Kupac mora preuzeti proizvode  u roku od 8 dana, nakon što je od strane BBS+ d.o.o.  dobio pisano  obavijest za preuzimanje.

Proizvode je moguće na osnovi pisanog dogovora,  otpremiti i hitrom poštom. Trošak slanja snosi kupac.

Ako kupac ne preuzme naručene proizvode u dogovorenom roku ili ih ne dopušta instalirati na dogovoren objekt, dužan je BBS+ d.o.o. naplatiti troškove skladištenja u iznosu od 0,01% od vrijednosti ugovora od naručenih proizvoda dnevno.

Odgovornost za proizvod i povezani trošak prelazi na kupca.Pridržavanje vlasništva, u slučaju da kupac postupa protivno odredbama ugovora (naročito s odgodom plaćanja), imamo pravo da se oduzme proizvod (odnosi se na sve elemente, koji još nisu ugrađeni), a da se time Ne krši ugovorne obveze.

Kupac je dužan odmah nakon preuzimanja pregledati preuzete proizvode u kvalitativnom i kvantitativnom pregledu ili dati u pregled.

Pogreške kupac u pisanom obliku poruči na BBS+ d.o.o.  u roku od 3 dana od dana primitka.

BBS+ d.o.o. se obvezuje ukloniti pronađene pogreške, u koliko su te istinite.

Jamstvo za  ispravljanje pogrešaka:Vračanje proizvoda, zbog nedostataka za koje je odgovoran kupac nije moguće.Ako kupac naručuje krivi proizvod ili odricanje od drugih međusobnih obveza, imamo pravo zahtijevati naknadu dodatnih troškova nastalih u vezi s projektom i ugovora.

Nestručna montaža ili neovlašteni popravci proizvoda od strane kupaca ili trećih osoba za vrijeme jamstvenog roka, dovodi do nepovratnog gubitka jamstva.

Čišćenje i održavanje materijala dozvoljeno je samo s namjenski sredstvima ili sredstvima za čišćenje odobrene od strane proizvođača. Korištenja proizvoda koji nisu odobreni za uporabu i održavanje od strane proizvođača, dovodi do nepovratnog gubitka jamstva.

Uvjet za primjenu jamstva na strani kupca je, da ispuni svoje obveze prema BBS+ d.o.o., da pregleda proizvod odmah po primitku i da pravovremeno i na ispravan način podnosi žalbu.

Ako je proizvod neispravan, zbog greške BBS+ d.o.o., dužni smo oštećenje ili nedostatak ukloniti što je prije moguće ( u najkraćem mogućem roku). Ako ne, dužni smo postupati u skladu s pravilima utvrđenim u važećim propisima.Isključene su daljnje žalbe od strane kupca, osim ako je unaprijed određeno u sporazumno. BBS+ d.o.o. nije odgovoran za oštećenja robe uzrokovanih od samih sebe, za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke po krivnji kupca.

BBS+ d.o.o. ne daje jamstvo za izgubljen promet, dobiti ili bilo koje druge financijske gubitke kupca.

BBS+ d.o.o. ne odgovara za štetu koja se može dogoditi prilikom dogovorenog ukidanja već izgrađenu palubne opreme na brodu.Jamstvo ne isključuje prava potrošača, što proizlazi iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke u robi.

Teritorijalno područje jamstva je Slovenija.

Prigovor (primjena jamstva):

 1. Kupac mora pogreške, koja primjenjuje jamstvo, u roku od 3 dana u pisanom obliku obavijestiti BBS+ d.o.o.
 2. Kupac je dužan predstavniku BBS+ d.o.o. omogućiti pregled reklamiranih proizvoda. Površinske nepravilnosti na proizvodu, ako to ne utječu na funkcionalnost proizvoda i nisu vidljivi s udaljenosti od više od 1,5 m, ne mogu biti predmet reklamacije.
 3. Nakon što je BBS+ d.o.o. ustanovio prigovor opravdan, preda kupcu prijedlog za rješavanje prigovora. Metode rješenja prigovora su; uklanjanje pogrešaka, zamjenu proizvoda ili smanjenje cijene, i ovise o vrsti i stupnju greške, te dogovora s kupcem.
 4. Zbog jamstvenog zahtijeva kupac nema pravo zadržati plaćanja koja duguje BBS+ d.o.o..
 5. BBS+ d.o.o. neće uzeti u obzir zahtjeve (reklamacije) zbog nepravilnog korištenja i održavanja proizvoda ili zbog neovlaštene ili nestručne instalacije.
 6. Kupac je dužan, prije ugradnje materijal (proizvod), temeljito pregledati za moguća odstupanja – nesukladnosti. Otkrivene nesukladnosti potrebno je odmah pisano istaknuti BBS+ d.o.o.. Nakon ugradnje materijala, reklamacije nije moguća.
 7. Opravdane zahtjeve BBS+ d.o.o. otkloni u razumnom, najkraćem mogućem roku.
 8. S jamstvenim zahtjevom, kupac mora priložiti odgovarajuće podatke za identifikaciju isporučenih proizvoda, detaljan opis pogreške i sliko reklamiranog proizvoda.
 9. Jamstveni zahtjev mora biti popraćen računom i dokazom o plaćanju proizvoda.
 10. Kako bi se utvrdila opravdanost prigovora, kupac je dužan na zahtjev BBS+ d.o.o. odmah vratiti reklamirani proizvod. Inače kupac gubi pravo na primjenu jamstva.
 11. Kako bi se utvrdila opravdanost prigovora i njeno uklanjanje, kupac je dužan osigurati nesmetan pristup do već instaliranih proizvoda. Inače, gubi se pravo na primjenu jamstva.

 

Uvjeti za izvođenje radova na dogovorenom brodu (objektu):

 1. Dodatni radovi koji nisu uključeni u ponudu, ali su potrebni za izvršenje ili dovršenja radova snosi kupac, i dodatno se naplaćuje.
 2. Kupac je dužan pribaviti dozvole za rad i krije troškove, da se dogovoren rad može odraditi na dogovorenom mjestu (obično marina gdje se nalazi brod).
 3. Kupac mora prije ugradnje ukloniti sve prepreke koje bi mogle ometati rad na brodu (objektu). Treba osigurati slobodan prolaz na brod i po brodu – ukloniti sve prepreke, osigurati prijelazno stubište na brod i opskrbu električnom energijom (220 V). Kupac treba plovilo ili ostale površine pripremiti i očistiti i osušiti sam na svoje troškove, prije dolaska BBS+ na montažu .
 4. Kupac mora biti prisutan na brodu (objektu) prije i poslije dogovorenog rada na brodu (objektu).
 5. Po završetku rada kupac mora preuzeti elemente. Inače, podrazumijeva se da nema nedostataka.
 6. Ne izvodimo električne instalacije. Kupac mora voditi brigu o tome.
 7. Ne obavljamo popravke ili modifikacije koje utječu na konstrukciju broda (na primjer, izrezani otvori, plastificiranje, laminiranje), to čini kupac prije instalacije BBS+ d.o.o. proizvoda na brod (objekt).

Zaštita osobnih podataka:

BBS+ d.o.o. se obvezuje zaštititi osobne podatke kupca. Osobni podatci koriste se isključivo za ispunjenje ugovora.

Razno:

Dio općih uvjeta su upute za pravilnu ugradnju, uporabu, održavanje i  čišćenje proizvoda.Rješavanje sporova:Ako nije drugačije određeno sporazum, za rješavanje spora nadležan je sud u Mariboru. Opći uvjeti vrijede od 01.01.2017 i javno su dostupni na internetskim stranicama www.beflexy.eu i kompozitnatikovina.hr