Uvjeti poslovanja sa BBS+ d.o.o.

Molimo da pažljivo pročitate ove informacije jer nepoznavanje ponude i općih uvjeta poslovanja ne može biti predmet prigovora! U slučaju nejasnoća, molimo da nas nazovete. S veseljem ćemo vam pomoći!

Smatra se, da je kupac upoznat s ovim uvjetima poslovanja i s objavom istih na službenoj web stranici prodavača.

Opće:

 • Svi sporazumi, ponude i potvrde između klijenta i poduzeća BBS+ d.o.o. moraju biti u pismenom obliku. Dodatni usmeni uvjeti nisu važeći.
 • Upozoravamo vas da su zbog prirode proizvoda koje prodajemo, naši uvjeti poslovanja specifični. Ne priznajemo uvjete klijenata drugačije od naših, osim u slučaju ako je to posebno dogovoreno u pismenom obliku.
 • Mjere, ponude i potvrde narudžbi:
 1. BBS+ d.o.o. odgovara za dimenzije Permateek-a itd., kada ga klijent naruči, na temelju mjerenja obavljenih od strane našeg poduzeća. Ukoliko klijent za narudžbu posreduje vlastite mjere, za dimenzije odgovara sam.
 2. Klijent je prilikom mjerenja dužan posredovati sve podatke (visina, dužina, širina, smjer fuga, vrsta materijala, boja…) i upozoriti trgovca/mjeritelja  na moguće okvire (sakrivena instalacija, vodovod električne instalacije…) , u suprotnom, klijent je sam dužan snositi troškove nastale štete, klijent  snosi troškove zastoja montaže.
 3. Ponuda vrijedi samo za navedene pozicije, količine i opise. Prije potvrde narudžbe klijent je dužan provjeriti sve opise, količine i vrijednosti. Kasnije nejasnoće prilikom preuzimanja se ne priznaju i ne mogu biti predmet reklamacije.
 4. Ponuda je valjana onoliko dana koliko je navedeno u samoj ponudi. Izdavanjem nove ponude se u potpunosti opoziva prijašnja ponuda.
 5. Sve skice prikazuju unutrašnjost osim ako nije navedeno drugačije.
 6. Sporedna letvica nije uključena u cijenu, ali je sastavni dio elementa.
 7. Pismena potvrda narudžbe, plaćanje avansa ili predračunske vrijednosti znači da klijent potvrđuje pravila i narudžbu, slaže se sa svim elementima ponude, prihvaća uvjete plaćanja i izjavljuje da je upoznat sa svim sadržajima općih uvjeta poslovanja. Nepoznavanje ponude i njezinog sadržaja i moguće nejasnoće ne mogu biti uzrok za kasniju reklamaciju.
 8. Promjene su moguće najviše jedan (1) dan od pismene potvrde narudžbe, plaćanje avansno i isključivo u pismenom obliku. Sve kasnije promjene se ne priznaju, a poduzeće BBS+ d.o.o. ima pravo da za njih dostavi dodatni račun kojeg je stranka dužna platiti najkasnije unutar osam (8) dana.
 9. Pridržavamo pravo na promjene u izradi zbog konstrukcijsko-tehničkih detalja ili tehničkih propisa.
 10. Ako drugačije nije navedeno, za navedene podatke jamči klijent, za mjere BBS+ d.o.o.
 11. U slučaju narudžbe putem telefona, web obrasca ili elektronske pošte, klijent sam odgovara za eventualne greške. Troškove nastale kao posljedice greške snosi sam klijent.
 12. Trošak mjerenja na objektu klijenta iznosi  50 € kojeg je klijent dužan platiti po primitku računa. U slučaju narudžbe taj trošak je uračunat u cijenu.
 13. Ukoliko klijent u roku od 15 dana od primitka zadnjeg predračuna ne izvrši plaćanje, smatra se da je od narudžbe odustao.

Cijene i plaćanje

 1. BBS+ d.o.o. pridržava prava na promjenu cijene u slučaju promjene količine, boje, mjere ili druge činjenice koja je osnova za izračun cijene.
 2. Popusti se ne zbrajaju. Akcije su izuzete iz popusta.
 3. Cijene vrijede u EUR ako drugačije nije navedeno ili odlučeno.
 4. Naručitelj plaćanje obavlja samo na transakcijski račun poduzeća BBS+ d.o.o.
 5. Predstavnici, posrednici, mjeritelji, montažeri nisu ovlašteni za primanje novca.
 6. Naši računi mogu biti plaćeni kako je navedeno u samom računu odnosno najkasnije u roku osam (8) dana od datuma dostave računa ako drugačije nije dogovoreno i potvrđeno s naše strane.
 7. Ako klijent kasni s plaćanjem ili plaćanje ne može obaviti u slučaju više sile, možemo naplatiti zatezne kamate u skladu sa zakonom.
 8. Mjenice ili narudžbenice nisu podloga za narudžbu ili osiguranje plaćanja.

PDV:

 1. Opća stopa PDV je 22%
 2. Za ugradnju (stan do 120 m2 i kuće do 250 m2) je 9,5%
 3. U slučaju da ste porezni obveznik, morate nam posredovati točne podatke s poreznim brojem već prilikom narudžbe. U suprotnom, ne priznajemo kasnije odbijenice računa zbog naknadne promjene podataka.

Uvjeti plaćanja:

Maloprodaja:

Uvjeti plaćanja definiraju se posebno za svakog klijenta.

Navodimo nekoliko varijanti uvjeta plaćanja:

 1. Plaćanje radnim danom unutar osam (8) dana. Osiguranje plaćanja neopozivom bankovnom garancijom.
 2. 50% avansno prilikom narudžbe, 50% po završetku montaže ili otpreme. Klijent je dužan ostatak platiti najkasnije unutar osam (8) dana po završetku rada. U slučaju kašnjenja, klijent je dužan platiti zakonite zatezne kamate.

Veleprodaja:

Uvjeti plaćanja definiraju se u skladu s Ugovorom o suradnji, drugačije vrijedi 100% predplaćanje.

Dostava i rok dostave:

 1. Okvirni rok dostave za standardne proizvode je od 4 do 7 tjedana.
 2. Dostavni rok odlučuje se u odnosu na ponudu. Klijenta će biti pismenim ili usmenim putem obaviješten o montaži, najmanje dva dana prije početka rada.
 3. Dostavni rok, odlučen s naše strane, počinje teći nakon mjerenja i pojašnjenja tehničkih pitanja, potpisa ugovora i po plaćanju u skladu s uvjetima plaćanja.
 4. U slučaju da se utvrde nedosljednosti elementa, rok dostave se produžuje. U tom slučaju BBS+ d.o.o. će otkloniti nedosljednosti u najkraćem mogućem roku.
 5. Dostava robe u određenim slučajevima može biti djelomična, ali o tome mora kupac biti obaviješten najmanje jedan dan prije dogovorenog termina.
 6. Klijent je dužan prilikom preuzimanja pregledati robu, utvrditi manjkavosti ili greške i navesti ih na otpremnom listu.
 7. Oštećenje materijala (lom, ogrebotine….) se prilikom preuzimanja uzima u obzir samo ukoliko je kupac odmah dao pismenu izjavu. Kasnije nastali lomovi i štete koje nisu posljedica prijevoza ili montaže s naše strane, prouzročeni su od strane treće osobe ili je uzrok štete nepoznat ne mogu biti predmet reklamacije.
 8. Kupac potvrđuje da je roba dostavljena u skladu s ponudom i da je montaža kvalitetno napravljena. To čini potpisom prilikom preuzimanja (dostavnica) i potpisom na zapisniku montaže. Time kupac potvrđuje da je BBS+ d.o.o. u cijelosti ostvario ponudu/ugovor  time pridobio prava koja iz toga proizlaze.

Otpremanje robe i prijenos rizika

 1. Proizvode spremne za otpremanje mora klijent/kupac preuzeti u roku od 8 dana od primanja pismene obavijesti trgovca da su proizvodi spremni u skladištu za preuzimanje. Pismenom obavijesti smatra se elektronska pošta, faks ili obična pošta.
 2. U koliko klijent/kupac naručene proizvode ne preuzme u navedenom roku ili ne dopušta montažu, trgovac će zaračunati troškove skladištenja koji iznose 0,1% vrijednosti naručenih proizvoda po danu. Odgovornost za robu prijelazi na klijenta/kupca.
 3. Kupac je dužan preuzete proizvode pregledati na uobičajen način ili ih dati na pregled, te u slučaju očiglednih grešaka pismeno obavijestiti trgovca u roku od 8 dana od preuzimanja proizvoda, trgovac je obvezan otkloniti utvrđene greške, ukoliko su opravdane.

Zadržavanje vlasništva

U slučaju da klijent ne postupa u skladu s odredbama ugovora, posebice u slučaju kašnjenja plaćanja, imamo pravo  oduzeti robu (vrijedi za sve elemente koji nisu još montirani) bez da time krši obveze iz ugovora. U slučaju da zaplijenimo robu, možemo i neopozivo otkazati ugovor. Po zaplijeni robe ovlašteni smo unovčiti njezinu vrijednost, razliku do pune vrijednosti robe i eventualne prodajne troškove zaračunati klijentu.

Garancija i jamstvo za otklanjanje grešaka

 1. Vraćanje proizvoda zbog grešaka za koje odgovara klijent nije moguće.
 2. Ako klijent krivi proizvod ili odstupa od drugih međusobnih obveza, imamo pravo na povrat svih dodatno nastalih troškova.
 3. Garancijski list za material Permateek klijent preuzima po završetku rada s računom.
 4. Svaka nestručna montaža i neovlašteno popravljanje od strane kupca ili treće osobe tijekom trajanja garancije dovodi do neopozivog gubitka prava na garanciju.
 5. Nakon isteka garancije osiguravamo održavanje i rezervne dijelove u skladu s važećim zakonodavstvom.
 6. Čišćenje i održavanje materijala dozvoljeno je sa sredstvima za čišćenje koja je odobrio proizvođač. Zbog uporaba sredstava koja nisu potvrđena od strane proizvođača, ne priznaju se reklamacije ni garancija.
 7. Uvjeti za primjenu garancije na strani klijenta je da ispuni svoje obaveze proizvođaču, da pregleda proizvode po primitku i da pravovremeno i na pravilan način priloži reklamaciju.
 8. Ukoliko roba ima grešku za koju smo odgovorni, dužni smo kvar ili manjkavost otkloniti u najkraćem mogućem roku. U koliko to ne učinimo u roku, dužni smo postupati u skladu s važećim propisima.
 9. Daljnje pritužbe klijenta su isključene osim ako je to uključeno u sporazum. Nismo odgovorni za štete nastale same po sebi, za gubitak profita ili druge financijske gubitke koji su krivnja klijenta.
 10. Jamčimo za sve naše namjerno prouzročene štete ili druge velike površnosti. Klijent može podnijeti prigovor zbog neizvršenja ugovora u smislu manjkave garancije svojstava proizvoda.
 • Garancija ne isključuje prava potrošača koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača za greške na robi.
 • Područje primjene garancije je Slovenija.
 • Reklamacija (primjena garancije)
 1. Kupac/klijent mora o greškama, na koje se primjenjuje garancija, pismeno obavijestiti trgovca najkasnije u roku od osam (8) dana od otkrića greške.
 2. Kupac je dužan na zahtjev trgovca, predstavniku trgovca omogućiti pregled reklamiranih proizvoda.
 3. Predmet reklamacije ne mogu biti manje površinske nepravilnost na proizvodu koje ne utječu na funkcionalnost proizvoda i nisu vidljive na udaljenosti većoj od 1,5 m.
 4. Ako se trgovac uvjeri da je reklamacija opravdana, predati će kupcu prijedlog za rješenje reklamacije. Načini rješenja reklamacije su otklanjanje greške na proizvodu, zamjena proizvoda ili smanjenje cijene i ovisni su o vrsti i stupnju greške odnosno o dogovoru s kupcem/klijentom.
 5. Zbog zahtjeva na temelju jamstva, kupac/klijent nema pravo zadržati isplate koje duguje.
 6. Trgovac neće  uzeti u obzir reklamacije zbog grešaka koje su nastale zbog neprimjerene uporabe i održavanja proizvoda ili zbog neovlaštene ili nestručne montaže. Trgovac može za pojedinačnu vrstu proizvoda tražiti dodatne uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni od strane kupca/klijenta, koji su opravdani do primjene reklamacije. Trgovac mora o tome obavijestiti kupca najkasnije prilikom dostave proizvoda.
 7. Kupac/klijent mora prije montaže materijala temeljito pregledati proizvodi upozoriti trgovca o manjkavostima proizvoda, materijala.. Ukoliko se materijali, proizvodi ugrade, nećemo priznati reklamaciju.
 8. Ako je reklamacija opravdana, trgovac je obvezan u najkraćem mogućem roku odnosno u najkraćem razumnom roku otkloniti manjkavosti.
 • kupec/klient mora priložiti prikladne podatke za identifikaciju dostavljenih proizvoda s detaljnim opisom greške i slikom reklamiranih proizvoda,
 • reklamaciji mora biti priložen račun i dokaz o plaćanju,
 • i u slučaju dovršene montaže od strane trgovca ili ovlaštenog montera, kopiju primopredajnog zapisnika o izvršenoj montaži.
 • Kupac mora vratiti reklamirani proizvod ili pojedinačne dijelove na zahtjev trgovca zbog procjene opravdanosti reklamacije. U suprotnom, kupac gubi pravo na reklamaciju.
 • Upute za montažu i uvjeti za pružanje usluga
 1. Dodatni rad koji nije naveden u ponudi, a nužan je zbog završetka rada snosi klijent i dodatno se zaračunava.
 2. Kod većih i težih elemenata poželjna je pomoć klijenta prilikom prijenosa, a ne može biti predmet plaćanja.
 3. Klijent ima dužnost prije montaže montažerima dostaviti nacrt i slijed dijelova, budući da nakon završene montaže, kriva montaža ne može biti predmet reklamacije. Tako nastale troškove snosi klijent.
 4. Klijent mora prije početka montaže ukloniti sve okvire koji bi smetali montaži. Mora osigurati i odvoz elemenata do objekta, stepenice i pristup druge vrste, te dovod električne energije (220V). Mora se pobrinuti za zaštitu ljudi, materijala i radnog okoliša. Prilikom montaže koja traje duže vrijeme, prostor za pohranu oruđa mora biti pod ključem.
 5. Klijent mora biti prisutan na objektu prije i po završetku montaže.
 6. Po završetku rada, klijent mora preuzeti elemente, u suprotnom se podrazumijeva da je roba preuzeta od strane klijenta bez grešaka i primjedbi.
 7. Ne izvodimo električne instalacije i priključivanje. Klijent se mora za to sam pobrinuti.

Zaštita osobnih podataka

Trgovac se obvezuje na zaštitu osobnih podataka klijenta/kupca. Trgovac će osobne podatke koristiti samo sa ispunjavanje narudžbe.

Ostale važne odluke

Sastavni dio općih uvjeta su upute trgovca za pravilnu ugradnju, uporabu, održavanje i čišćenje proizvoda.

Rješavanje sporova

Ukoliko u ugovoru odnosno potvrdi nije drugačije odlučeno, za rješavanje sporova nadležan je sud u Mariboru.

 

 

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.01.2017. i javno su dostupni na web stranici www.beflexy.eu.